Privacybeleid

Network Circle GmbH (“Network Circle”, “Wij” of “Ons”) zet zich in voor het respecteren en beschermen van uw privacy en de privacy van die individuen (“u” of “uw/uw”) die deelnemen aan evenementen van Network Circle en gebruik maken van de website van Network Circle en aanverwante diensten (“Diensten”).

Dit Privacybeleid zal u helpen begrijpen welke “persoonlijke informatie”, “persoonlijke gegevens”, “persoonlijke informatie” of “persoonlijke gegevens” en andere “niet-persoonlijke informatie”, “niet-persoonlijke gegevens”, “niet-persoonlijke informatie” of “niet-persoonlijke gegevens” wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Dit Privacybeleid is van toepassing op de verwerking van Persoonlijke Informatie en Niet-persoonlijke Informatie in verband met de Diensten. U dient dit document te lezen voordat u gebruik maakt van onze Diensten. Als u vragen hebt over ons Privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op: dataprotection@network-circle.de of per post op Network Circle GmbH, Viktualienmarkt 8, 80331 München, Duitsland. Indien u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid, mag u onze diensten niet gebruiken.

“Persoonsgegevens” verwijst naar informatie die ons in staat stelt u direct of indirect te identificeren als een individuele persoon. Bovendien verzamelen wij “niet-persoonlijke informatie” die niet kan worden gebruikt om iemand uniek te identificeren. “Niet-persoonlijke informatie” kan ook het resultaat zijn wanneer de persoonlijk identificeerbare gedeelten uit de persoonlijke informatie worden verwijderd. Wij verzamelen en gebruiken zowel “persoonlijke informatie” als “niet-persoonlijke informatie” en ook combinaties van deze twee soorten.

Verwerking van persoonlijke informatie

Wij, Network Circle, verzamelen alleen die “persoonlijke informatie” die relevant is voor de doeleinden die wij hier in dit Privacybeleid beschrijven. Wij, Network Circle, verwerken uw “persoonsgegevens” ten behoeve van het verlenen van de Diensten, waaronder het organiseren van de Evenementen en het faciliteren van netwerken tussen deelnemers met gebruikmaking van de Network Circle website en aanverwante diensten. Wij van Network Circle verwerken uw “persoonsgegevens” om te reageren op uw vragen en om onze klantendienst en andere diensten te verlenen. Wij verwerken uw “persoonsgegevens” om u informatie te verstrekken, met inbegrip van bevestigingen, facturen en andere mededelingen. Wij verwerken uw “persoonsgegevens” om u op de hoogte te houden van promoties en ander nieuws, over de door ons, Network Circle, aangeboden diensten. Wij, Network Circle houden ons aan de wet betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Alle werknemers van Network Circle zijn verplicht om persoonlijke informatie strikt vertrouwelijk te houden en deze op passende wijze te verwerken.

Wettelijke basis voor verwerking

De toepasselijke wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de desbetreffende verwerkingsactiviteiten, houdt verband met artikel 6 van de GDPR, zoals hieronder beschreven:

De verwerking is slechts rechtmatig indien aan ten minste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

de persoon waarop de gegevens betrekking hebben, heeft ingestemd met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden; – de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst; – de verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is; – de verwerking is noodzakelijk ter vrijwaring van een vitaal belang van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon; – de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen; – de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, met name wanneer de betrokkene een kind is. – De eerste alinea, onder f), is niet van toepassing op verwerking die door overheidsinstanties in de uitoefening van hun taken wordt uitgevoerd.

Bronnen van informatie en informatie die wij verzamelen:

Wij, Network Circle, verzamelen verschillende soorten informatie:

  • Informatie die u aan ons verstrekt
  • Informatie die technisch wordt verzameld wanneer u onze diensten gebruikt
  • Informatie van derden in verband met onze dienst.

Wij verzamelen informatie die u aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u onze Diensten gebruikt. Deze informatie kan uw naam en e-mailadres omvatten.

 

Wij, Network Circle, hebben de mogelijkheid om zowel niet-persoonlijke informatie als persoonlijke informatie te verzamelen. Niet-persoonlijke informatie kan worden verzameld op basis van uw activiteiten op onze Diensten. Zo kunnen bijvoorbeeld uw Internet Protocol-adres, het tijdstip van uw verzoeken of acties op de site en de adressen van verwijzende sites, het hardwaretype, de versie van uw besturingssysteem, het browsertype en de taal worden geregistreerd. Wij, Network Circle, zullen de op grond van dit Privacybeleid verzamelde persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen, tenzij de bewaartermijn bij wet langer kan worden vastgesteld.

De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn voor persoonsgegevens hangen af van de toepasselijke wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens en zijn bijvoorbeeld de volgende: – Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, bewaart Network Circle de persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de uitvoering of de opening van het contract. – Wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, behouden wij, Network Circle, ons het recht voor om de persoonsgegevens te bewaren gedurende de desbetreffende wettelijke bewaartermijn -Wanneer de verwerking van persoonsgegevens legitiem is op grond van de belangen die wij nastreven, zoals marketingactiviteiten, bewaren wij, Network Circle, persoonsgegevens zo lang als wettelijk is toegestaan.

Zodra de verzamelde persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de in dit Privacybeleid vermelde doeleinden, verwijderen of anonimiseren wij als Network Circle binnen een redelijke termijn de persoonsgegevens die in ons bezit zijn, hetgeen volgt tot “niet-persoonlijke informatie”. We Network Circle maakt ook gebruik van externe analytics service providers om ons te helpen onze Diensten voortdurend te verbeteren. Network Circle maakt gebruik van tools van analytics service providers (derden), bijvoorbeeld de service van Google Analytics, een web analytics service die wordt aangeboden door Google Inc.

Google Analytics maakt gebruik van tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken (zogenaamde “cookies”). De door cookies verwerkte informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google Inc. zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google Inc. mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google Inc. hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google Inc. verwerken. Google Inc. zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google Inc. beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van uw gegevens door Google Inc. op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. U kunt Google Analytics uitschakelen voor display-advertenties en Google Display Ads aanpassen via Display Preferences Manager.

Informatie verzameld door advertentienetwerken zoals het Facebook Netwerk moet worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid en het privacybeleid van de derde partij die de toepasselijke technologie levert. Als u er zeker van wilt zijn dat gerichte advertenties niet worden weergegeven, maak dan geen gebruik van of toegang tot de Diensten. Houd er ook rekening mee dat als u zich afmeldt voor gerichte advertenties, u advertenties zult blijven ontvangen die niet op u zijn afgestemd.

Wij, Network Circle, zullen uw persoonlijke informatie niet delen met derden zonder uw toestemming (bijv. via e-mail of sms) of als onderdeel van een specifiek programma of functie waarvoor u kunt kiezen (opt-in of opt-out).  U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van reclame-e-mails door de instructies in die e-mails te volgen.Als u zich afmeldt, kunnen wij, Network Circle, u klantinformatie blijven sturen die niet promotioneel is, zoals: e-mail over de levering van diensten of lopende zaken van ons, Network Circle.

Wij maken gebruik van externe dienstverleners om technische oplossingen of diensten aan te bieden voor de verwerking van opgeslagen informatie en de toegang tot opgeslagen informatie via een technische interface. Wij delen uw persoonlijke informatie met derden wanneer dat nodig is om de kwaliteit van onze diensten en services te waarborgen en te verbeteren. Wij maken gebruik van externe dienstverleners zoals e-mail-dienstverleners, informatieanalisten, business intelligence providers en kredietkaartverwerkers.

Wij delen uw persoonlijke informatie met derden wanneer dat nodig is om de kwaliteit van onze diensten en services te waarborgen en te verbeteren. Wij maken gebruik van externe dienstverleners zoals e-maildienstverleners, informatieanalisten, business intelligence providers en kredietkaartverwerkers.

Wij, Network Circle, hebben het recht om persoonlijke informatie te delen wanneer de bovengenoemde dienstverleners daarom verzoeken om hun diensten aan ons, Network Circle, te verlenen. Wij, Network Circle kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van deze derden.  Wij Network Circle kunnen de Diensten opzetten in landen buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte, in overeenstemming met de verplichte wetgeving en dit Privacybeleid, en daarvoor Persoonsgegevens verstrekken.

Wij Network Circle hebben het recht om niet-persoonlijke informatie zoals platforms, anonieme gebruiksgegevens, verwijzings- en exitpagina’s, URL’s, etc. te delen met derden die er belang bij hebben om een nauwkeuriger inzicht te krijgen in de gebruikspatronen van bepaalde content en reclame met betrekking tot de content en/of functionaliteit van de Diensten. In uitzonderlijke gevallen kunnen persoonsgegevens aan derden worden bekendgemaakt indien dit wordt vereist door toepasselijke wet- of regelgeving of bevelen van bevoegde autoriteiten, of om de gebruiksvoorwaarden af te dwingen en een mogelijke schending van het gebruik van de diensten te onderzoeken en om de veiligheid van de diensten te waarborgen.

Wij Network Circle hebben het recht om uw informatie te delen in verband met een fusie, financiering, verkoop van onze activa, of overname van het geheel of een deel van ons bedrijf. Bovendien hebben wij het recht om geaggregeerde of anonieme informatie over u te delen met zakelijke partners, adverteerders en andere derde partijen.

Bescherming van informatie en gegevens

De registers worden bijgehouden op servers van externe dienstverleners met passende veiligheidsmaatregelen, zoals beveiliging met een wachtwoord. Toegang tot de opgeslagen informatie wordt alleen verleend aan personen die samenwerken met partners van ons Network Circle of Network Circle die daartoe uitdrukkelijk door Network Circle zijn gemachtigd. Het register wordt afdoende beschermd door passende industriële normen en technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen. Hoewel wij ons te goeder trouw inspannen om informatie die via de Services wordt verzameld, op te slaan in een veilige werkomgeving die niet toegankelijk is voor het publiek, kunnen wij de absolute veiligheid van dergelijke informatie niet garanderen terwijl deze wordt verzonden of opgeslagen op onze systemen. Wij Network Circle zullen een bericht plaatsen op de Network Circle website of via andere diensten in het geval van een inbreuk op de beveiliging die uw privacy of persoonlijke informatie in gevaar brengt. Wij Network Circle kunnen een dienst tijdelijk uitschakelen om persoonlijke informatie te beschermen.

Traceren en cookies

Cookies zijn stukjes data die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bezoekt, bijvoorbeeld om uw gebruik van de site te optimaliseren, zoals voorkeurstalen, enz. Wij gebruiken cookies om bezoekers te identificeren en hun gebruik van de diensten en hun toegangsvoorkeuren te volgen, om verbeteringen aan de kwaliteit van de website te ontwikkelen, en voor aanbevelingen en om onze diensten te ontwikkelen. Cookies geven ons geen toegang tot en/of inzage in informatie die op uw computer is opgeslagen. Naast cookies kunnen wij Network Circle ook andere bestaande trackingtechnologieën gebruiken, of technologieën die in de toekomst ontwikkeld kunnen worden. Wij Network Circle werken ook samen met externe leveranciers die ook trackingtechnologieën gebruiken, zoals cookies, om de effectiviteit van op de Diensten geplaatste advertenties te volgen. Deze tracking tools worden gebruikt om het aantal bekeken advertenties te bekijken en te analyseren. Zij kunnen de adverteerder ook in staat stellen uw advertenties aan te passen wanneer u andere websites bezoekt en/of instellingen of configuraties op uw apparaat in te stellen en te wijzigen. Indien u niet wilt dat cookies op uw computers worden opgeslagen, dient u apparaten en/of browsers zo in te stellen dat cookies of tracking worden geweigerd voordat u de Diensten gebruikt, met als nadeel dat bepaalde functies van een dergelijke dienst mogelijk niet volledig functioneren. Wij wijzen u erop dat sommige delen van onze Dienst beperkt kunnen zijn in hun gebruikskwaliteit indien wij geen toegang hebben tot de landinformatie van waaruit u onze Dienst gebruikt.

Rechten van betrokkenen en contactinformatie

Recht op toegang, correctie en verzet

U kunt contact met ons opnemen via Network Circle. Wij zullen bekendmaken welke persoonsgegevens wij over u hebben verzameld en verwerkt en voor welk doel deze informatie wordt gebruikt. U hebt het recht om onjuiste, verouderde, onvolledige of onnodige persoonlijke gegevens die wij over u bewaren te corrigeren door contact met ons op te nemen zoals aangegeven aan het begin of einde van dit Privacybeleid. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens, met inbegrip van direct marketing, wanneer dergelijke informatie nodig is voor andere doeleinden dan de uitvoering van onze diensten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt ook bezwaar maken tegen verdere verwerking van persoonsgegevens met voorafgaande toestemming. Indien u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking van uw persoonsgegevens, kan dit nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van onze diensten

Recht op wissen en beperking van de verwerking

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen. Wij zullen aan dit verzoek voldoen, tenzij wij een legitieme reden hebben om de gegevens niet te wissen. Het is mogelijk dat wij na het wissen van de gegevens niet in staat zijn alle resterende kopieën van al onze systemen met onmiddellijke ingang te wissen. Dergelijke kopieën zullen zo spoedig mogelijk worden gewist. U kunt ons vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens te beperken. Wij wijzen u erop dat dit ook kan leiden tot beperkingen van uw gebruik van onze website en andere diensten.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie te ontvangen in een gestructureerd, door de gebruiker gedefinieerd formaat.

Hoe geeft u uitvoering aan deze rechten

Deze rechten kunnen worden afgedwongen door ons een e-mail te sturen naar het aan het begin van dit Privacybeleid vermelde adres of een brief naar het hieronder vermelde adres. De e-mail of brief dient de volgende informatie te bevatten: Naam, telefoonnummer, inloggegevens, en details over de diensten die u gebruikt. Wij kunnen u verzoeken aanvullende informatie te verstrekken indien dit nodig is om uw identiteit te verifiëren. Wij kunnen verzoeken afwijzen indien zij onredelijk, repetitief, buitensporig of duidelijk ongegrond zijn.

Indien u van mening bent dat onze verwerking van persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt u een klacht bij ons indienen via e-mail of brief, of u kunt een klacht indienen bij uw plaatselijke autoriteit voor gegevensbescherming.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij, Netwerk Cirkel behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen naar eigen goeddunken van ons, Netwerk Cirkel. Wij zullen u op de hoogte stellen van de wijzigingen op de Applicaties of per e-mail, indien beschikbaar, indien materiële wijzigingen van invloed zijn op uw rechten.

Contact Informatie

U kunt te allen tijde contact opnemen met Netwerk Cirkel op het volgende adres.

Network Circle GmbH
Viktualienmarkt 8
D-80331 München
Datenschutzbeauftragter:

Herr Luca Hennicker
dataprotection@network-circle.de

© Network Circle GmbH 2021. All rights reserved.